Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁCHRANA JE V JEŽÍŠI KRISTU NAZARETSKÉM

28. 1. 2009

ZÁCHRANA JE V JEŽÍŠI KRISTU NAZARETSKÉM

Žijeme v

čase duchovní tolerance. Spravedliví i nespravedliví žijí vedle sebe. Proč Bůh dovoluje, aby lidé činili zlé a žili beztrestně na tomto světě?

2 Petrův 3:9,10 „ Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.“

Bůh dává čas každému člověku, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda se chce zachránit, nebo zatratí svůj život. Nežijeme v době Božích soudů, ale v době Boží milosti. V tomto období Bůh hříchy netrestá a dává lidem čas k pokání. Kdyby Bůh potrestal v současnosti každý hřích, který lidé spáchají, pak by na zemi během krátké doby zůstalo velmi málo lidí. Jeho záměrem není lidi zahubit, ale zachránit. Proto strpí prohřešky a hříchy lidí až do určitého času. Bůh ustanovil čas počátku i konce pozemského života. Pouze v této době, kdy se člověk narodí a žije na zemi má jedinou možnost přijmout Boží řád a Boží podmínky pro věčný život. Neexistuje návrat do minulosti, nejde vrátit ztracený čas. Všechno spěje k jedinému cíli, k naplnění Boží vůle a uskutečnění Jeho království. Bůh uskuteční nápravu světa podle svých duchovních a morálních norem. Odstraní ze světa veškeré zlo. Nechá spoutat satana a všechny padlé duchovní bytosti do propasti na dobu 1000 let. Po tuto dobu bude na světě spravedlivý řád, pokoj, život bez násilí. V té době bude také největší rozkvět poznání ve vědě, technice, nových technologiích a bude největší životní úroveň lidí, jaká kdy byla během celé existence lidstva.

1 Korintským 2:9 „ Ale jak je psáno: `Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.´“

V této době Bůh ještě nesoudí zemi, protože podle Jeho plánu má vejít určitý počet lidí do Božího království. Až se naplní plný počet „pohanů“ pak Bůh zachrání všechen Izrael a zasáhne do tohoto světa.

Římanům 11:25,26 „Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratři, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů .Pak bude spasen všechen Izrael..“

Tento čas je dán tobě, abys mohl vejít do Boží přítomnosti, do Jeho slávy. Proto Otec poslal svého jednorozeného Syna Ježíše Krista, aby každý kdo v Něho uvěří nezahynul, ale měl život věčný.

Jan 3:17,18 „ Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

Bůh uskuteční nápravu světa na 1000 let. Tzv. „tisícileté království“. Ježíš Kristus se osobně vrátí na zemi v Boží slávě a bude spravovat zemi. Bude to doba spravedlnosti a pokoje. Doba nejvyšší životní úrovně, jaká kdy byla během celé existence lidstva .

Když přijmeš tuto výzvu, uvěříš v Ježíše Krista, přijmeš Ho za svého Pána, vyznáš Mu své hříchy a budeš činit pokání (postupnou nápravu svého zkaženého života, to znamená také podřízení se Božím duchovním a morálním zákonům), pak tě Ježíš Kristus očistí od hříchů a přijme tě do Svého království jako syna a dědice. Pán odstraní z tvé existence smrt a dá ti věčný život do tvého ducha. Zažiješ nový život, pod Boží ochranou. Satan tě

nebude moci ničit, okrádat a uvalovat na tebe různá prokletí i nemoci. Sám Bůh tě bude chránit po celý tvůj život, když zůstaneš věrný Ježíši Kristu.

1 Janův 5:18 „Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.“

Nebudeš se bát budoucnosti a nevyleká tě ani nějaká pohroma ve světě. Budeš vědět, že to ještě není konec světa, ale pouze události, které se musí stát, než se naplní plný počet lidí, kteří mají vejít do Boží slávy. Pouze zlí a náboženští lidé si přejí konec světa předčasně, než se naplní čas. Vydávají různá falešná proroctví, kterými matou a straší lidi.

Teď je čas duchovní tolerance a milosti, kterou Otec ponechává do doby, než uvěří v Ježíše Krista všichni, kteří uslyší Jeho hlas a přijmou Ho za svého Spasitele.

Marek 16:16 „Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.“

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář