Jdi na obsah Jdi na menu
 


MOC V KRVI BERÁNKA

2. 7. 2010

MOC V KRVI BERÁNKA

1. Moc odpuštění

Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel.

 

Izaiáš 59,1

Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění.

Židům 9,22

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.

1.Jan1,7

a byli předem vyhlédnuti od Boha Otce a posvěceni Duchem, aby se poslušně odevzdali Ježíši Kristu a byli očištěni pokropením jeho krví: Milost vám a pokoj v hojnosti.

1.Petr1,2

V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost

Ef.1,7

Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.

Řím.5,9

Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

2.Kor.5,21 Žid.13,12

Věřil, a proto ustanovil hod beránka a dal pokropit dveře jeho krví, aby se zhoubce nemohl dotknout prvorozených.

Žid.10,28 Kol.1,20

Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně

Žid.10,19

 

8. Moc života

Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život.

Jan6.53 Řím.5,9 Izaiáš 53,5 Zachar.9.11

Ale vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou; neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky.

Žid.2.9 Žid.9,14 Exod.12,13 Zjev.12,11

Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

 

14. Moc vítězství


Na domech, v nichž budete, budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedolehne na vás zhoubný úder, až budu bít egyptskou zemi.

13. Moc ochrany

čím více krev Kristova očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu! Vždyť on přinesl sebe sama jako neposkvrněnou oběť Bohu mocí Ducha, který nepomíjí.

12. Moc služby

Pro krev smlouvy s tebou propustím tvé vězně z cisterny, v níž není vody.

11. Moc vysvobození

Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.

10. Moc uzdravení

Tím spíše nyní, když jsme byli ospravedlněni prolitím jeho krve, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu.

9. Moc smíření

7. Moc vstupu do svatyně svatých

aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

6. Moc pokoje

Proto také Ježíš trpěl venku za branou, aby posvětil lid svou vlastní krví.

5. Moc posvěcení

4.Moc ospravedlnění

3.Moc vykoupení

2.Moc očištění

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář