Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO BUDE SPASEN ?

25. 1. 2009

KDO BUDE SPASEN ?

Č

lověk byl stvořen k obrazu Božímu, aby žil

v dokonalé harmonii, v lásce a radosti se svým

Stvořitelem. Po hříchu Adama se dostal celý svět

pod vládu „zlého“. O satanu je řečeno, že se stal na

určitou dobu bohem tohoto světa. Jeho panství nad

světem mu odebral Ježíš Kristus Nazaretský, když

ho porazil a definitivně mu odebral veškerou

autoritu nad světem. Ježíši Kristu byla dána po

vzkříšení z mrtvých veškerá moc na nebi i na zemi

(Mat. 28,18). Protože ďábel je stále ještě na

svobodě, až do příchodu Ježíše Krista na zemi,

proto může ještě škodit lidem i zemi. Tuto nečistou

práci provádí z velké nenávisti vůči Bohu i lidem.

Na lidech teď záleží, jestli se rozhodnou stále

poslouchat poraženého zlého ducha, nebo se obrátí

k Ježíši Kristu svému Spasiteli. Ježíš Kristus řekl

všem lidem, kteří ho odmítali:

Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co

on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v

pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví,

nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Toto vyjádření pobuřovalo lidi, kteří ho nenáviděli,

a proto Ježíše zabili. Kdyby Ježíš jen uzdravoval,

osvobozoval lidi od démonů a činil zázraky ve

prospěch lidstva, všichni by ho chtěli. Jenže On

volá lidi k pokání a k obrácení . Zná myšlení i

skutky všech lidí na světě a ví, že ani jeden člověk

není spravedlivý. Dále řekl lidem: (43)„Proč mou

řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo.

(45) Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.“

Lidi pobuřuje zjevená pravda. Spíše rádi

poslouchají lichocení a lži než pravdu. Proto byla

taková nenávist vůči Ježíši Kristu, protožeodhaloval skryté hříchy lidí a usvědčoval je. Když

je člověk odhalen z nepravostí, cítí se ohrožen a

začne nenávidět pravdu. Přesto je spousta lidí, kteří

chtějí slyšet pravdu a chtějí znát cestu k Bohu a pro

ty je toto evangelium.

Když se učedník Filip ptal Ježíše na cestu k Bohu,

On mu odpověděl:

Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta,

pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze

mne.

Ježíš Kristus dokázal, že On má pravdu a celý svět

žije ve lži. Svoji pravdu potvrzoval zázraky. Ježíš

je Bůh a Bůh má moc nad přírodními zákony –

chodil po vodě. Ježíš je Bůh, a proto odpouští

hříchy, protože jedině Bůh může odpustit hříchy.

Ježíš je Bůh, a proto křísí mrtvé, protože jedině

Bůh může vzkřísit mrtvé. Ježíš Kristus svým

životem dokázal, že je Bohem všemohoucím, stejně

jako Jeho Otec.

Naproti tomu je satan otec lži a prohlašuje přesně

opačné věci.

Když Ježíš říká, že kdo se neobrátí a nepřijme Ho

za svého Spasitele, skončí v pekle, pak ďábel

prohlašuje skrze své lidi, že peklo není.

Když Ježíš prohlásil, že nikdo nemůže přijít k Otci

než skrze Něho, pak satan prohlašuje, že k Bohu

vede mnoho cest . Duch antikristův je s těmi lidmi,

kteří odporují pravdě – Ježíši Kristu.

Svět nežije v pravdě, protože kdyby ji našel, tak by

nemusel měnit politické systémy. Politické systémy

selhávají a hroutí se proto, že lidé odmítli

PRAVDU. Pán Ježíš prohlásil, že „svět nemůže

přijmout Ducha pravdy, poněvadž ho nevidí ani

nezná.“ (Jan 14,17).

Ve světě vládne dočasně duch lži – satan, který

klame jednotlivce i celé národy. Lidé žijí spíše

v iluzích než v pravdě. V televizi a v kinech se

díváme na vymyšlené příběhy. Mnoho lidí žije

v představách a ve snech, které se nikdy nenaplní. I

opíjení se a braní drog je únik ze skutečnosti do

iluze.

Kdo tedy bude zachráněn?

Skutky apoštolů 4:11 Ježíš je ten kámen, který

jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem

úhelným.

12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem

jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom

mohli být spaseni."

V Ježíšově Jménu jsou lidé spaseni. To je to

jméno, které mají lidé uctívat a vyvyšovat.

Pokud lidé vyznávají jiné jméno než jméno

Ježíš, nemohou být spaseni. Protože to je to

JEDINÉ JMÉNO ZJEVENÉ LIDEM KE

SPÁSE – JEŽÍŠ KRISTUS.

1 Jan 5:12 Kdo má Syna (Ježíše Krista), má

život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář