Jdi na obsah Jdi na menu
 


JEŽÍŠ SE VRÁTÍ NA ZEMI

4. 2. 2009

JEŽÍŠ SE VRÁTÍ NA ZEMI

(And

ělé) řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a

hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do

nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli

odcházet." (Bible, Skutky apoštolské 1:11)

Ježíš Kristus Nazaretský po vzkříšení z mrtvých

vystoupil na nebesa a převzal od Otce veškerou

vládu na nebi i na zemi a usedl na trůn. Ježíš

Kristus je od té doby svrchovaným vládcem a

Pánem celého vesmíru – hmotného i duchovního

světa. (Mat. 28:18). Jemu jsou podřízeny všechny

vlády a mocnosti celého univerza. (1.Petrův 3:22).

Bůh Otec předal svému Synu Ježíši Kristu

veškerou moc na nebi i na zemi do doby, než se

naplní Boží záměr – Jeho vůle:

aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.

(1. Timoteovi 2:4)

Ježíš se vrátí a vstoupí do Jeruzaléma

Boží zákony platí jak pro věřící, tak pro nevěřící.

Zákony vydává stvořitel a Pán, všemohoucí Bůh.

Pravidla určuje ten, komu patří vše. Bůh je

majitelem hmotného i duchovního světa, Jemu patří

nebe i země, Jeho jsou lidé i zvířata. Se svým

majetkem si může dělat co chce. Může zemi

obnovit i zničit, může člověka zachránit i zahubit.

Jeho vůli a záměry nemohou změnit politická

rozhodnutí lidských vlád. Když

určil člověku 70 až 80 let života,

nikdo z lidí to nemůže změnit.

Podřídil lidi i zvířata fyzickým

zákonům, které musí všichni

respektovat. Tento Bůh dal lidem

svobodnou vůli k rozhodování o

svém životě a dal každému

svědomí (hlas ducha), které

člověka jednou hájí, jednou

obviňuje. Člověk tak může svým

rozhodnutím buď potlačit hlas Svědomí obviňuje,

svědomí, nebo jej poslechnout. když činíme něco zlého

Kdyby člověk neměl svědomí,

nemohl by nikdy poznat co činí dobře a co špatně.

Zvířata nemají svědomí a nemají ducha jako člověk

a proto je netrápí, když se navzájem zabíjejí.

Člověka však vždycky obviňuje svědomí, když činí

něco zlého. Na začátku je to obvinění silnější, ale

když člověk soustavně a vědomě potlačuje toto

duchovní varování, může své svědomí otupit a

znecitlivět. Pak se stává agresivní, bez citu, bez

lásky, je divoký jako zvíře. Bůh ale stvořil člověka

k obrazu svému, ne k obrazu zvířat. Proto by měl

člověk hledat lepší způsob života než zvířecí.

Bůh ve svých zákonech ustanovil, že kdo vědomě

porušuje svědomí a vědomě potlačuje pravdu, bude

odsouzen k věčné smrti. Žijeme v době duchovní

tolerance. Bůh do určité doby dovolil, aby mohlo

být pohromadě dobro i zlo. Slunce nechává svítit

na spravedlivé i hříšníky. Tato doba pomalu končí.

Jsme těsně před ukončením této duchovní

tolerance. V budoucnu nebude pohromadě dobro i

zlo. Zlo bude Bohem odstraněno ze světa. Co

nebude mít před Bohem hodnotu, bude ze světa

odstraněno. To, co lidé považují za hodnotné, Bůh

pokládá za nic. Jeho úmysly jsou jiné než úmysly

člověka.

"Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou

cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa

vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a

úmysly mé úmysly vaše.“ (Izajáš 55:8,9)

Dveře do

Božího království

jsou „zatím“ otevřeny,

ale brzy je Bůh uzavře.

Ježíš Kristus přijde znovu na svoji zemi, kterou

stvořil a nechá spoutat satana a všechny padlé

anděly a uvrhne je do propasti na 1000 let. Roztřídí

obyvatele země na spravedlivé a nespravedlivé,

podle svých zákonů. Spravedliví obdrží zemi (Žalm

37:29), nespravedliví budou vyhubeni.

Požehnaní, ti obdrží zemi, zlořečení budou

vymýceni. (Žalm 37:22)

Je čas seznámit se s Božími zákony a s Boží vůlí.

Bůh nebude brát ohled na nikoho, kdo se nechce

s Jeho pravidly života seznámit a vědomě je

odmítá. Ještě je čas milosti, je čas tolerance. Dveře

do Božího království jsou „zatím“ otevřeny, ale

brzy je Bůh uzavře.

Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě.

Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože

nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a

ten život je v jeho Synu.

Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího,

nemá život. (1. Janův 5:10-12)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář