Jdi na obsah Jdi na menu
 


Církev je chrámem Boha živého

10. 3. 2009

Církev je chrámem Boha živého

 

Pro křesťany i církev má Bůh různá přirovnání. Všichni křesťani jsme tělo Kristovo a Kristus je hlavou církve. Každý křesťan je chrýámem Ducha Svtého a taky celá církev je chrámem.

V tomto vyučování se zaměřím na přirovnání, že jsme chrámem Boha.


Církev je tělo Kristovo

1. Korintským 12,27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

1. Korintským 12,26 Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním.

Křesťané jsou chrámem Ducha Svatého

1. Korintským 6,19 Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

1. Korintským 3,16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

Šalamounův chrám versus Kristova církev

1. Královská 6 - popis chrámu, stavěl jej sedm let.

Chrám posvěcen Bohu

1. Královská 8 - jen kněží a lévijci mohly přinést schránu, stan setkávání a svaté předměty

1. Královská 8,5 Král Šalomoun a s ním celá izraelská pospolitost, která se kolem něho před schránu sešla, obětovali tolik bravu a skotu, že nemohl být pro množství spočítán ani sečten.

1. Královská 8,62 Král a s ním celý Izrael slavili před Hospodinem obětní hod.
8,63 Šalomoun obětoval Hospodinu v oběť pokojnou dvacet dva tisíce kusů skotu a sto dvacet tisíc kusů bravu. Tak zasvětili král a všichni Izraelci Hospodinův dům.

Církev (křesťani) posvěcena Bohu

2. Korintským 6,16 Jaké spojení chrámu Božího s modlami? My jsme přece chrám Boha živého. Jak řekl Bůh: 'Budu přebývat a procházet se mezi nimi, budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.'

V chrámu přebýval Bůh

1. Královská 8,10 Když kněží vycházeli ze svatyně, naplnil Hospodinův dům oblak,
8,11 takže kněží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům naplnila Hospodinova sláva.

V církvi přebývá Bůh

Matouš 18,20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Chrám určen k vykonávání bohoslužeb

Žalm 122,1 Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
122,2 A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.

Po postavení chrámu se většina bohoslužeb koná v něm. Zaniká tak významnost jiných tradičních svatyní a poutě i bohoslužby se centralizují do chrámu v Jeruzalémě.

Církev určena k vykonávání bohoslužeb

Skutky 2,42 Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.

Chrám místem modlitby

Matouš 21,12 Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří, zpřevracel stoly směnárníků i stánky prodavačů holubů;
21,13 řekl jim: "Je psáno: 'Můj dům bude zván domem modlitby', ale vy z něho děláte doupě lupičů."

Církev místem modlitby

Efezským 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne,

Církev má Boha uctívat, chválit, modlit se k němu, svědčit o něm atd.

Chrám místem setkání člověka s Bohem

Žalm 84 - radost z pobývání v chrámě

Výpověď radosti ze setkání s Hospodinem v chrámu.

Církev místem setkání člověka s Bohem

Matouš 18,20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."

Modlitba směrem k chrámu

1. Královská 8,48 navrátí-li se tedy k tobě celým srdcem a celou duší v zemi svých nepřátel, kteří je odvedli do zajetí a budou se k tobě modlit směrem ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k domu, který jsem vybudoval tvému jménu,
8,49 vyslyš v nebesích, v sídle, kde přebýváš, jejich modlitbu a prosbu a zjednej jim právo;
8,50 odpusť svému lidu, čím proti tobě zhřešili, i všechna jejich provinění, kterých se proti tobě dopustili. Dej jim najít slitování u těch, kdo je zajali; ať se nad nimi slituješ.

Modlitba směrem k církvi

Kristus je hlavou církve. Modlitba ke Kristu je v jistém smyslu modlitba směrem k círvi. Kristus je uprostřed církve.

Do chrámu modly nepatří

2. Paralipomenon 33,4 Zbudoval oltáře v Hospodinově domě, o němž Hospodin řekl: "V Jeruzalémě bude navěky dlít mé jméno."
33,5 Na obou nádvořích Hospodinova domu nastavěl oltáře veškerému nebeskému zástupu.
33,6 Své syny provedl v Údolí syna Hinómonova ohněm, věštil z oblakůa obíral se hadačstvím a čarováním, ustanovil vyvolavače duchů a jasnovidce; dopouštěl se mnohého, co je zlé v očích Hospodina, a tak ho urážel.¨
33,7 Tesanou sochu modly, kterou udělal, umístil do Božího domu, o němž Bůh řekl Davidovi a jeho synu Šalomounovi: "V tomto domě a v Jeruzalémě, který jsem vyvolil ze všech izraelských kmenů, dám navěky spočinout svému jménu.

Král Menaše umístil modly do chrámu a to se Hospodinu nelíbilo.

2. Paralipomenon 33,2 Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospodinových očích, podle ohavností pronárodů, které Hospodin před Izraelci vyhnal.

2. Paralipomenon 33,15 Odstranil z Hospodinova domu všechny cizí bohy a sochy, též všechny oltáře, které nastavěl na hoře Hospodinova domu a v Jeruzalémě; vyházel je z města ven.

Později Menaše poznal, že jenom Hospodin je Bůh.

Do církve modly nepatří

1. Korintským 10,14 A proto, moji milovaní, utíkejte před modlářstvím.

1. Korintským 10,20 …to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci abyste vešli ve společenství s démony.
10,21 Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.

V chrámu nemohou sloužit nečistí

Kněží a lévijci byly posvěceni (odděleni) pro službu v chrámě. Jejich práci nemohl dělat každý. A oni sami se pravidelně očišťovali. Měli přísnější morálku kvůli službě v chrámě.

V církvi nemohou sloužit nečistí

Církev všeobecná je tvořena jenom znovuzrozenými křesťany. Z principu tedy není možné být křesťanem a zároveň nebýt očistěn od hříchu.

Chrám je pevnou stavbou

1. Královská 8 - chrám byl stavěn pořádně z toho nejlepšího materiálu.

Církev je pevnou stavbou

Efezským 2,20 Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
2,21 V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
2,22 v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.

Chrám nesměl být zničen, ani poškozován

Chrám byl vždy ničen jen důsledkem hříchů Izraele.

Církev nesmí být zničena, ani poškozována

1. Korintským 3,17 Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

Církev je vždy ničena jen důsledkem hříchů křesťanů.

Na závěr

Každý z nás tvoří část chrámu. Někdo je sloup, jiný vstupní vchod, někdo schody před vchodem atd.

Pokud by Šalamoun některou část chrámu vynechal, chrám Boha by nebyl úplný.

Podobně není církev úplná bez některého z nás. Všichni jsme důležití, všichni jsme nějakou součástí Božího chrámu.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář