Jdi na obsah Jdi na menu
 


KDO BUDE SPASEN ?(146)

6. 7. 2009

KDO BUDE SPASEN ?

Č

 

lok byl stvořen k obrazu Božímu, aby žil

v dokonalé harmonii, v lásce a radosti se svým

Stvitelem. Po íchu Adama se dostal celý st pod vládu „zlého“. O satanu je řečeno, že se stal na uitou dobu bohem tohoto sta. Jeho panství nad stem mu odebral Ježíš Kristus Nazaretský, když ho porazil a definitiv mu odebral veškerou autoritu nad světem. Ježíši Kristu byla dána po vzkříšení z mrtvých veškerá moc na nebi i na zemi (Mat. 28,18). Protože ďábel je stále ješ na svobo, až do příchodu Ježíše Krista na zemi, proto může ješ škodit lidem i zemi. Tuto nečistou práci provádí z velké nenávisti vůči Bohu i lidem. Na lidech tzáleží, jestli se rozhodnou stále

poslouchat poraženého zlého ducha, nebo se obrátí

k Ježíši Kristu svému Spasiteli. Ježíš Kristus řekl všem lidem, kteří ho odmítali:Jan 8:44 Váš otec je ďábel a vy chcete lat, co on žádá. On byl vrah od pátku a nestál v prav, povadž v m pravda není. Když mluví, neže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.Toto vyjádření pobuřovalo lidi, ktí ho nenávili,

a proto Ježíše zabili. Kdyby Ježíš jen uzdravoval,

osvobozoval lidi od démo a činil zázraky ve prosch lidstva, všichni by ho chli. Jenže On

volá lidi k pokání a k obrácení . Zná myšlení i

skutky všech lidí na světě a ví, že ani jeden člok není spravedlivý. Dále řekl lidem: (43)„Pr mou řečnechápete? Proto, že nežete snést mé slovo. (45) Já mluvím pravdu, a proto mi nevěříte.“ Lidi pobuje zjevená pravda. Spíše rádi

poslouchají lichocení a lži než pravdu. Proto byla

taková nenávist vůči Ježíši Kristu, protože odhaloval skryté íchy lidí a usvědčoval je. Když je člok odhalen z nepravostí, cítí se ohrožen a začne nenávit pravdu. Přesto je spousta lidí, ktí chjí slyšet pravdu a chjí znát cestu k Bohu a pro

ty je toto evangelium.

Když se edník Filip ptal Ježíše na cestu k Bohu, On mu odpověděl:Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo neichází k Otci než skrze

mne.

Ježíš Kristus dokázal, že On má pravdu a celý st

žije ve lži. Svoji pravdu potvrzoval zázraky. Ježíš

je Bůh a Bůh má moc nad přírodními zákony –

chodil po vo. Ježíš je Bůh, a proto odpouští

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

íchy, protože jedi Bůh může odpustit íchy.

Ježíš je Bůh, a proto ísí mrtvé, protože jedi

 

Bůh může vzísit mrtvé. Ježíš Kristus svým

životem dokázal, že je Bohem všemohoucím, stej

 

jako Jeho Otec.

Naproti tomu je satan otec lži a prohlašuje přes

opci. Když Ježíš říká, že kdo se neobrátí a neijme Ho za svého Spasitele, skončí v pekle, pak ďábel

prohlašuje skrze své lidi, že peklo není.

Když Ježíš prohlásil, že nikdo nemůže ijít k Otci než skrze ho, pak satan prohlašuje, že k Bohu vede mnoho cest . Duch antikrisv je s mi lidmi, ktí odporují pravdě – Ježíši Kristu. St nežije v prav, protože kdyby ji našel, tak by nemusel nit politické systémy. Politické systémy

selhávají a hroutí se proto, že lidé odmítli

PRAVDU. Pán Ježíš prohlásil, že „st neže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ijmout Ducha pravdy, povadž ho nevidí ani

nezná.“ (Jan 14,17).

Ve světě vládne dočasně duch lži – satan, který

klame jednotlivce i celé národy. Lidé žijí spíše

v iluzích než v prav. V televizi a v kinech se díváme na vymyšlené příhy. Mnoho lidí žije v představách a ve snech, které se nikdy nenaplní. I opíjení se a braní drog je únik ze skutečnosti do

iluze.

Kdo tedy bude zachráněn?Skutky apošto 4:11 Ježíš je ten kámen, který

jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem

úhelným.

12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem

jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom

mohli být spaseni."

V Ježíšově Jménu jsou lidé spaseni. To je to

jméno, které mají lidé uctívat a vyvyšovat.

Pokud lidé vyznávají jiné jméno než jméno

Ježíš, nemohou být spaseni. Protože to je to

JEDINÉ JMÉNO ZJEVENÉ LIDEM KE

SPÁSE – JEŽÍŠ KRISTUS.

1 Jan 5:12 Kdo má Syna (Ježíše Krista), má

život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář