Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO ŘÍKÁ BOŽÍ SLOVO O MODLITBĚ

18. 10. 2009

CO ŘÍKÁ BOŽÍ SLOVO O MODLITBĚ

Neboť ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, jsi svému služebníku prozradil: ,Zbuduji ti dům.' Proto tvůj služebník našel odvahu modlit se k tobě tuto modlitbu.

 

2s 7,27

Pak pochovali Saulovy ostatky i ostatky jeho syna Jonatana do hrobu jeho otce Kiše v Céle v benjamínském kraji. Vykonali vše tak, jak přikázal král. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi.2s 21,14

David tam pak postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. 2s 24,25

 

Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, v modlitbě upřímných zalíbení má. Pr 15,8

Darebákům je Hospodin velmi vzdálen, modlitbu spravedlivých však vyslýchá. Pr 15,29

Kdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba je naskrz ohavná! Pr 28,9

"A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že mají svou odplatu. Mt 6,5

Ale tento druh démonů nevychází jinak než skrze modlitbu a půst." Mt 17,21

Řekl jim: "Je napsáno: 'Můj dům bude nazván domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali 'doupě lupičů'!" Mt 21,13

A všechno, o cokoli byste prosili v modlitbě, dostanete, když budete věřit." Mt 21,22

Běda vám, zákoníci a farizeové, vy pokrytci, že vyjídáte domy vdov a předstíráte dlouhé modlitby. Proto dostanete těžší rozsudek. Mt 23,14

Řekl jim tedy: "Tento druh démonů nemůže nijak vyjít, jedině skrze modlitbu a půst." Mk 9,29

Vyučoval je a říkal jim: "Není snad napsáno, že 'Můj dům bude nazván domem modlitby pro všechny národy'? Vy jste z něj ale udělali 'doupě lupičů'!" Mk 11,17

Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali a budete to mít. Mk 11,24

A když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud máte něco proti někomu, aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám. Mk 11,25

kteří vyjídají domy vdov a předstírají dlouhé modlitby. Ti dostanou těžší rozsudek." Mk 12,40

Byla vdova a bylo jí okolo osmdesáti čtyř let. Ta nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. L 2,37

V těch dnech se stalo, že vystoupil na horu, aby se modlil, a strávil celou noc v modlitbě k Bohu. L 6,12

a říkal jim: "Je napsáno: 'Můj dům je domem modlitby,' ale vy jste z něj udělali 'doupě lupičů'!" L 19,46

kteří vyjídají domy vdov a předstírají dlouhé modlitby. Ti dostanou těžší rozsudek." L 20,47

Když potom vstal od modlitby a přišel k učedníkům, nalezl je spící zármutkem.L 22,45

Ti všichni zůstávali jednomyslně v modlitbě a prosbě se ženami, i s Marií, Ježíšovou matkou, a s jeho bratry. Sk 1,14

a zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Sk 2,42

Petr a Jan potom vstupovali v hodinu modlitby (to jest o deváté) do chrámu. Sk 3,1

My se však budeme pilně věnovat modlitbě a službě Slova." Sk 6,4

Ty postavili před apoštoly, kteří na ně po modlitbě vložili ruce. Sk 6,6

A když na něj upřeně pohlédl, ulekl se a řekl: "Co je, Pane?" A on mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vystoupily, aby byly připomenuty před Bohem. Sk 10,4

a řekl: 'Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena a tvé almužny byly připomenuty před Bohem. Sk 10,31

Tehdy na ně po půstu a modlitbě vložili ruce a propustili je . Sk 13,3

když ve svých modlitbách žádám, aby se mi někdy už konečně podařilo přijít z Boží vůle k vám. R 1,10

Bratři, touha mého srdce a modlitba k Bohu za Izrael je, aby byli spaseni. R 10,1

v naději se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbě vytrvalí, R 12,12

Prosím vás však, bratři, skrze Pána Ježíše Krista a skrze lásku Ducha, abyste za mě spolu se mnou bojovali ve svých modlitbách k Bohu, R 15,30

Neodpírejte se jeden druhému - jedině snad ze společné shody, na čas, abyste se uvolnili pro půst a modlitbu, a potom se zase spolu sejděte, aby vás satan nepokoušel pro vaši nezdrženlivost. 1k 7,5

když nám i vy budete společně pomáhat modlitbou za nás, aby za nás mnoho lidí mohlo děkovat pro dar, který nám byl dán kvůli mnohým. 2k 1,11

nepřestávám za vás děkovat, když se o vás zmiňuji ve svých modlitbách, Ef 1,16

a v každý čas se každou modlitbou a prosbou modlete v Duchu, a právě proto bděte ve vší vytrvalosti a prošení za všechny svaté. Ef 6,18

(neboť za vás všechny při každé své modlitbě stále s radostí prosím) Fp 1,4

Vím totiž, že se mi to díky vaší modlitbě a přispění Ducha Ježíše Krista obrátí ve vysvobození, Fp 1,19

O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. Fp 4,6

V modlitbě buďte vytrvalí, bděte v ní s díkůčiněním. Ko 4,2

Pozdravuje vás Kristův služebník Epafras, který je od vás a který za vás neustále bojuje na modlitbách, abyste stáli dokonalí a plní ve veškeré Boží vůli. Ko 4,12

Stále za vás všechny děkujeme Bohu a zmiňujeme se o vás ve svých modlitbách; 1te 1,2

Především pak žádám, aby se konaly prosby, modlitby, žádosti a díkůčinění za všechny lidi, 1tm 2,1

neboť se to posvěcuje Božím slovem a modlitbou. 1tm 4,5

Ta, která je opravdová vdova (to jest osamělá), spoléhá na Boha a zůstává v prosbách a modlitbách dnem i nocí; 1tm 5,5

Jsem vděčný Bohu, kterému sloužím jako i naši předkové s čistým svědomím, že na tebe neustále pamatuji ve svých modlitbách ve dne i v noci. 2tm 1,3

Děkuji svému Bohu, když se o tobě neustále zmiňuji ve svých modlitbách Fm 1,4

Zároveň mi však také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu díky vašim modlitbám darován. Fm 1,22

On za dnů svého těla s velikým křikem a slzami obětoval modlitby a prosby tomu, kdo ho byl schopen zachránit před smrtí, a pro svou zbožnost byl vyslyšen. Zd 5,7

Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno. Jk 5,15

Vyznávejte jedni druhým svá provinění a modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého zmůže mnoho. Jk 5,16

Podobně muži, žijte s nimi v porozumění a prokazujte ženskému pohlaví čest jakožto slabší nádobě a jako spoludědičkám milosti života, aby vaše modlitby neměly překážku. 1pt 3,7

Všemu se pak přiblížil konec. Buďte tedy rozvážní a střízliví k modlitbám. 1pt 4,7

A jakmile vzal tu knihu, padly ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců před Beránkem a každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých.

Zj 5,8

Pak přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem. Zj 8,3

A dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář. Zj 8,4

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář