Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co říká Boží slovo o satanovi

22. 10. 2009

Co říká Boží slovo o satanovi

Jestliže je pak naše evangelium zakryté, je zakryté těm, kteří hynou,

nevěřícím, jimž bůh tohoto světa (satan) oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím. 2K 4,3-4

-

Tehdy mu Ježíš řekl: "Odejdi, satane! Vždyť je napsáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.'" Mt 4,10

-Vymítá-li satan satana, je rozdělen sám proti sobě. Jak tedy jeho království obstojí? Mt 12,26

-On se ale odvrátil a řekl Petrovi: "Odejdi ode mě, satane, svádíš mě, protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské!" Mt 16, 23

-Byl na poušti čtyřicet dní a pokoušel ho satan. Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé. Mk 1,13

-A tak je zavolal a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satana? Mk 3, 23

-Jestliže tedy satan povstal sám proti sobě a je rozdělen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Mk 3, 26

-A ti podél cesty, kde se rozsívá Slovo, jsou tito: Jakmile uslyší, ihned přichází satan a bere Slovo, které bylo zaseto do jejich srdcí. Mk 4, 15

-Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a pokáral Petra slovy: "Odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Mk 8, 33

-Ježíš mu však odpověděl: "Odejdi ode mě, satane! Vždyť je napsáno: 'Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému budeš sloužit.'" L 4, 8

-Tehdy jim řekl: "Viděl jsem satana spadnout z nebe jako blesk. L 10, 18

-Je-li tedy i satan rozdělen sám proti sobě, jak jeho království obstojí? Říkáte přece, že vymítám démony skrze Belzebula. L 11, 18

-A tato žena, dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou - hle, osmnáct let - neměla být rozvázána z toho pouta v sobotní den?" L 13, 16

-Tehdy vstoupil satan do Jidáše příjmením Iškariotského, který byl z počtu těch dvanácti. L 22, 3

-Tehdy Pán řekl: "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. L 22, 31

-A tehdy, po tom soustu, do něho vstoupil satan. Ježíš mu tedy řekl: "Co děláš, udělej rychle." J 13, 27

-Petr však řekl: "Ananiáši, proč satan naplnil tvé srdce, abys lhal Duchu Svatému a lstivě ubral z peněz za to pole? Sk 5, 3

-abys otvíral jejich oči, aby se obrátili od tmy ke světlu a od moci satana k Bohu, aby skrze víru ve mne přijali odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými.'" Sk 26,18

-Bůh pokoje pak rozdrtí satana pod vašima nohama brzy. Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi. Amen. R 16, 20

-vydejte takového satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v den Pána Ježíše. 1K 5, 5

-Neodpírejte se jeden druhému - jedině snad ze společné shody, na čas, abyste se uvolnili pro půst a modlitbu, a potom se zase spolu sejděte, aby vás satan nepokoušel pro vaši nezdrženlivost. 1K 7, 5

-abychom nebyli oklamáni satanem. Jeho úmysly nám přece nejsou neznámé. 2K 2, 11

-A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla. 2K 11, 14

-A abych se nesmírností těch zjevení nadmíru nepovyšoval, byl mi jako trn do těla dán satanův anděl, aby mě bil, abych se nepovyšoval nadmíru. 2K 12, 7

-Chtěli jsme k vám tedy přijít - já Pavel víc než jednou - ale satan nám zabránil. 1te 2, 18

-Příchod toho bezbožníka odpovídá satanovu působení s jeho veškerou mocí, znameními a lživými zázraky 2te 2, 9

-(z nichž je Hymeneus a Alexandr, které jsem vydal satanovi, aby se odnaučili rouhat). 1tm 1, 20

-Některé se už totiž uchýlily zpět k satanovi. 1tm 5, 15

-Znám tvé skutky, i soužení a chudobu (ale jsi bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění satanovo. Zj 2, 9

-Znám tvé skutky i to, že bydlíš tam, kde je satanův trůn, a že se držíš mého jména a nezapřel jsi mou víru ani v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědek, zabit u vás, kde bydlí satan. Zj 2, 13

-Ale vám i ostatním Thyatirským, kteří nemají toto učení a kteří, jak říkají, nepoznali hlubokosti satanovy, pravím: Nevložím na vás jiné břemeno. Zj 2, 24

-Hle, dávám ti ze shromáždění satanova ty, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a pokloní se u tvých nohou a poznají, že jsem si tě zamiloval. Zj 3, 9

-a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Zj 12, 9

-Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. Zj 20, 2

-A až se těch tisíc let naplní, bude satan propuštěn ze svého žaláře. Zj 20, 7

Dalších 34 veršů v Bibli poukazuje na činnost ďábla a 65 na činnost a existenci démonů (jeho padlých andělů) . Co říkáte nestojí za to se nad těmito fakty zamyslet , začít věřit , že něco takového existuje a začít podle toho jednat ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář